Lasnamäe elamualade üldplaneeringu algatamine

Tallinna Linnavolikogu 20.06.2005 otsus number 198

Redaktsiooni kehtivus 20.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2005 nr 198

 

 

 

 

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 1, 3, 11, 14, 17, § 10 lg 4, linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 1, lg 4 punktide 1, 3, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, lg 5 ja lg 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Lasnamäe elamualade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Planeeritav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Algatada Lasnamäe elamualade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul alates Lasnamäe elamualade üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest üldplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees