Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pikk tn 47 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2005 korraldus number 1171
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2005 nr  1171-k

 

 

Pikk tn 47 maa tagastamine ja endise

kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse              05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Vabariigi Valitsuse    20. mai 2003 määrusega nr 155 vastu võetud  “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 2004 korraldusest nr 830-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. juuni 1995 otsusest nr 5718, ostu-müügi- ja pandilepingust ning nõudeõiguse loovutamise lepingust 03. juunist 1998 notariaalregistri nr 6980, ehitise mõttelise osa võõrandamise lepingust, kaasomandis oleva ehitise valdamise ja kasutamise korra kokkuleppest, nõudeõiguse loovutamise lepingust, võlaõiguslikust korteriomanditeks jagamise lepingust 30. aprillist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 4084 ja maa tagastamise toimiku nr 3819 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pikk tn 47;

1.2 pindala: 399 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 42 pindalaga 452,5 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Aktsiaselts Sampo Liising, äriregistri kood 10100783, asukoht Narva mnt 11, Tallinn – 1160/8941 mõttelises osas;

2.2 Signe Kaljurand, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1648/8941 mõttelises osas;

2.3 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, äriregistri kood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn – 2978/8941 mõttelises osas;

2.4 Olle Tischler, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 888/8941 mõttelises osas;

2.5 Mare Sepp, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1319/8941 mõttelises osas;

2.6 Katrin Vaikla, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 948/8941 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 16.05.2005 elektroonsele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Aktsiaselts Sampo Liising, 26 (kakskümmend kuus) krooni;

4.2 Signe Kaljurand, 37 (kolmkümmend seitse) krooni;

4.3 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.4 Olle Tischler, 20 (kakskümmend) krooni;

4.5 Mare Sepp, 29 (kakskümmend üheksa) krooni;

4.6 Katrin Vaikla, 21 (kakskümmend üks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 42 maa-ala suurusega 53,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asub aadressiga Pikk tn 45/Vaimu tn 2 teisele isikule kuuluv hoone ja maa kuulub hoone juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

7.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse nõudeid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär