Volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnikele piiriprotokollide allkirjastamiseks

Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1162
Kehtetuks tunnistamine 26.11.2007
Redaktsiooni kehtivus 08.06.2005 - ...

KEHTETU

Tlv m 21.11.2007 nr 98 jõust. 26.11.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr 1162-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnikele piiriprotokollide allkirjastamiseks

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määrusega nr 264 kehtestatud Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra § 21, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse punktiga 2.1.10:

 

 

 

1. Volitada kinnisasjade liitmise, jagamise ja piiride muutmise menetlemise käigus katastriüksuste moodustamise piiriprotokollidele alla kirjutama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika osakonna juhtivspetsialisti Veiko Lõpp’u.

2. Volitada Veiko Lõpp’u töölt eemaloleku ajal punktis 1 nimetatud õigusi teostama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika osakonna peaspetsialist Saima Noorak’ut.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Veiko Lõpp’ule ja Saima Noorak’ule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär