Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 49 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1142
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr  1142-k

 

 

Tondi tn 49 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi:

 

 

1. Kehtestada Tondi tn 49 kinnistu detailplaneering, aktsiaseltsi ENTEC töö nr 494, millega on Kristiine linnaosas asuvale 0,12 ha suurusele maa-alale kavandatud üks ärimaakrunt ühe 3-korruselise ärihoone ehitamiseks.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 29. märtsil 2005 sõlmitud lepingule nr TT-4/M.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse             
8. juuni 2005 korralduse nr 1142-k

LISA 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Tondi tn 49 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Tondi tn 49 kinnistu detailplaneering, millega on Kristiine linnaosas asuvale 0,12 ha suurusele maa-alale kavandatud üks ärimaakrunt ühe 3-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tondi tn 49 kinnistu omanik Osaühingu Geo S.T. esindaja Margus Jüristo 15. oktoobril 2002. Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud Osaühingule Geo S.T.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2003 korraldusega nr 1031-k

?id=3001&aktid=92489

Detailplaneeringu koostas aktsiaselts ENTEC.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2003 korraldusega nr 1031-k kinnitatud lähteülesande nr 1397 alusel ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele. Lähteülesandes määratud isikud ja asutused on planeeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Halduskogu esmakordsel planeeringu läbivaatamisel 16. märtsil 2004 otsustas jätkata planeeringu kooskõlastamise arutelu järgmisel halduskogu koosolekul, kui projekteerija on täiendavalt esitanud vajalikudkooskõlastused kõigi piirinaabritega ja Tallinna Kommunaalameti kirjaliku kinnituse selle kohta, et detailplaneeringuga ette nähtud hoonestus ei sega Tondi tänava laiendust tänava rekonstrueerimise jätkumisel Tondi tänava ja Linnu tee ristmikust kuni raudteeni.

Kristiine Linnaosa Halduskogu teistkordsel planeeringu läbivaatamisel 18. mail 2004 kooskõlastas planeeringu.

Kristiine Linnaosa Valitsus ei nõustunud Kristiine Linnaosa Halduskogu 18. mai 2004 seisukohaga ja Kristiine Linnaosa Valitsus ei kooskõlastanud 28. juunil 2004 detailplaneeringut alljärgnevatel põhjustel:

1) rekonstrueeritav Tondi tänav kujutab endast tulevase Lõunaväila üht osa. Arvestades liikluse intensiivsust on Tondi tänava rekonstrueerimise eskiisprojekti kohaselt kavandatud 2 sõidurida ühes ja 2 sõidurida teises suunas. Ei ole võimalik, et Tondi tänava rekonstrueerimise projekteerimise jätkumisel Linnu tee ristmikust raudteeni kavandatakse mõlemas sõidusuunas vähem sõiduridu kui valminud eskiisprojektis Tammsaare tee ja Linnu tee vahelise Tondi tänava lõigul. Kristiine Linnaosa Valitsus toetas Linnu tee ja Tondi tänava ristmikuga külgneva ala hoonestamist pärast Tondi tänava rekonstrueerimise eskiisprojekti läbivaatamist lõigul Linnu teest kuni raudteeni.

2) teise põhjuse võib lugeda planeeringulahendusega nõustumiseks, mitte kooskõlastamata jätmise põhjuseks. Kristiine Linnaosa Valitsus nõustub väitega, et AS-i K-Projekt kinnitusel Tammsaare tee ja Linnu tee vahelise Tondi tänava lõigu rekonstrueerimine ei laiene kinnistutele, kaasa arvatud Tondi tn 49 kinnistule ning Tondi tn ja Linnu tee lahendusvariandid ei sega Tondi tn 49 kinnistu hoonestamist detailplaneeringus antud kujul. Kristiine Linnaosa Valitsusel ei ole alust arvata, et see nii ei ole ning seda enam, et esitatud Tondi tänava rekonstrueerimise senine eskiisprojekt lõpeb planeeritava Tondi tn 49 kinnistu juures. Kristiine Linnaosa Valitsus vaatas Tondi tn 49 kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoonestust võimalikes seostes Tondi tänava edasise rekonstrueerimisega Linnu tee ristmikust raudteeni ning peale selle vajas lahendamist ja äranäitmist Tondi tn 49 kinnistule juurdepääsutee asukoht, lähtuvalt kogu kvartali liiklusskeemist.

Tondi tänava rekonstrueerimise lahendust täpsustati, mis on detailplaneeringu joonistele kantud. AS-i K-Projekt poolt koostatud Tondi tänava rekonstrueerimine lõi­gus Tammsaare tee kuni Linnu teeni lahendab ära ka Linnu tee ristmiku – kavandatud on ringrist­mik. Ristmiku lahendus ei sega Tondi tn 49 kin­nistu hoonestamist. Tondi tn 49 kinnistu jääb veel rekonstrueeri­mata Tondi tänava lõi­gust Linnu tee ja raudtee vahel piisavasse kaugu­sesse nii, et ei sega 2 2 sõidurea rajamist. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 2.3 lisati, et juur­depääs krundile on ka­vandatud krundi idakül­jelt, planeeringu põhijoonisel on näidatud Tondi tn 49 kinnistule sõidukiga juurdepääsu täpne asukoht, Tondi tänavalt tuleb alla lastud äärekiviga korraldada üks ühine juurdepääs nii Tondi tn 49, Tondi tn 47 kui ka Tondi tn 45 kruntidele. Peale detailplaneeringu täpsustamist kooskõlastati planeering Tondi tänava rekonstrueerimisprojekti autoriga ja Tallinna Kommunaalameti liiklusteenistusega.

Tallinna Tervisekaitsetalitus kooskõlastas planeeringu märkusega, et juurdepääsu asukoht kooskõlastada Tondi tn 47 kinnistu omanikuga, kuna planeeritavale krundile sissesõit toimub Tondi tn 47 elamukrundi kõrval. Detailplaneeringu koostaja pöördus 18.02.2004 ja 20.04.2004 kinnistu omaniku AS-i Hansa Liising Eesti poole kooskõlastuse saamiseks. AS Hansa Liising Eesti teatas, et eramu asukohaga Tondi 47 suhtes on AS-i Hansa Liising Eesti ja liisinguvõtjaks oleva kolmanda isiku vahel sõlmitud liisinguleping, mille alusel on nimetatud eramu antud liisinguvõtja valdusesse ja kasutusse. AS Hansa Liising Eesti oli edastanud rentnikule detailplaneeringu tutvumiseks, kuid ei saanud rentikult vajalikku kooskõlastust. AS Hansa Liising Eesti palus pöörduda Tondi tn 47 krundi rentniku poole kooskõlastuse saamiseks. Kuna AS Hansa Liising Eesti ei avaldanud rentniku nime ega kontaktandmeid ja kooskõlastuse nõue ei tulene õigusaktist, siis kooskõlastus puudub. Vastavalt planeerimisseaduse § 17 lõike 4 ja 5 kohaselt kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, loetakse planeering kooskõlastatuks, vaatamata planeeringu kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele. Kui kooskõlastust ei ole antud ühe kuu jooksul planeeringu kooskõlastajale väljasaatmise päevast arvates, arvestab planeeringu koostaja, et kooskõlastajal ei ole planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.AS Hansa Liising Eesti ja rentnik ei ole esitanud planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ning kooskõlastust ei ole antud mitme kuu jooksul, seega võib lugeda detailplaneeringu kooskõlastatuks.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas planeeringu tingimusel, et reoveekanalisatsioonitorustik Rivi tänaval tuua piki tänavat ja vältida servituudi seamise vajadust ning järgneva projekteerimisstaadiumi (hoone vee ja kanalisatsiooni ehitusprojekti) koostamiseks taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Esimene tingimus on täidetud, reoveekanalisatsioonitorustik on toodud piki Rivi tänavat vältides servituudi seamise vajadust ning teine tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet kooskõlastas planeeringu järgmistel tingimustel: 1) seletuskirja punktis 2.7 on mainitud, et õhusaaste leevendamiseks tuleb Tondi tänava äärde istutada puuderivi, mis on joonistel lahendamata. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 2.7 haljastuse osa korrigeeriti järgnevalt: kuna Tondi tänav on osa kavandatavast Lõunaväilast, lahendatakse liikluskorraldus ja –haljastus teeprojektiga ning käesolevas detailplaneeringus ei ole otstarbekas kavandada Tondi tänava äärde kõrghaljastust. 2) Tondi tänav on kujunemas intensiivse liiklusega tänavaks ja ümbruskonna õhusaaste taseme vähendamiseks tuleks soojavarustuse lahendamisel eelistada kaugkütet. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 2.5.7 soojusvarustuse osa täiendati ja lisati, et keskkonna kaalutlustest lähtuvalt tuleb eelistada kaugkütte baasil lahendatavat soojusvarustust. 3) esitada jäätmetekke hinnang, segaolmejäätmetest tuleb eraldi koguda paberi- ja papijäätmeid ning biolagunevaid jäätmeid, kui neid tekib vähemalt 50 kg nädalas. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 2.7 jäätmemajanduse osa täiendati vastavalt.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2813-k.

?id=3001&aktid=99156

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul. Kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid planeeringu muutmiseks avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tondi tn 49 kinnistu omanik Osaühingu Geo S.T. esindaja Margus Jüristo, kes soovis Tondi tn 49 kinnistule ehitusõiguse määramist kahe 3-korruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks.

Tondi tn 49 kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2003 korraldusega nr 1031-k eesmärgiga Tondi tn 49 kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramiseks büroohoone ehitamiseks.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas, Tondi tänava ääres, Linnu tee ja Tondi tänava ristmiku vahetus läheduses. Lähiümbruses Tondi tn 47 krundil asub üksikelamu ja Tondi tn 49a krundil asub park. Tondi tänav on perspektiivne Lõunaväila koridor.

Tondi tn 49 kinnistu on hoonestamata ja kinnistu sihtotstarve on ärimaa. Planeeringuga on kavandatud uusehitisena Tondi tn 49 kinnistule üks 3-korruseline (lisaks keldrikorrusega) büroohoone. Parkimine on lahendatud omal krundil.

Tondi tn 49 kinnistu on hooldamata jäätmaa, kus kasvab võsa. Planeeritaval maa-alal väärtuslikku kõrghaljastust ei ole. Kinnistu idapiiril kasvab üks väärtuslik vana saar, mis planeeringuga säilitatakse. Detailplaneeringuga on ette nähtud heakorrastada Tondi tänava äär- rajada tuleks sillutatud kõnnitee ja murukattega haljasriba. Kuna Tondi tänav on osa kavandatavast Lõunaväilast, on liikluskorraldus ja haljastus lahendatud teeprojektiga. Detailplaneeringuga ei ole otstarbekas kavandada Tondi tänava äärde kõrghaljastust. Uut haljastust Tondi tn 49 kinnistule on võimalik ja soovitatav rajada planeeritava hoone tagumisele alale- Tondi tn 47 naaberkrundil paiknevat üksikelamut eraldava piirdemüüri ja parkla vahelisele alale (planeeringu põhijoonisel märgitud hekk).

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Tondi tn 49 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja