Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pääsküla prügila detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1140
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr  1140-k

 

 

 

 

 

Pääsküla prügila detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmäärusega ning Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2043-k:

 

 

 

 

 

1. Võtta vastu Pääsküla prügila detailplaneering, aktsiaseltsi ETP Grupp töö nr 1373, millega on Nõmme linnaosas asuvale 35 ha suurusele maa-alale kavandatud 2 tootmismaakrunti, 1 jäätmehoidlamaakrunt ja 1 transpordimaakrunt.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusega nr 2043-k algatatud Pääsküla prügila detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja vähendada planeeritud maa-ala suurust 49,2 hektarilt 35 hektarini vastavalt planeeringu joonisele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär