Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rannamõisa tee 20c maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1111
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr 1111-k

 

 

Rannamõisa tee 20c maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse  19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Harku Vallavalitsuse 29. augusti 2000 korraldusest nr 1075 ja 14. augusti 2001 korraldusest nr 835, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. mai 1996 otsusest nr 7485 ja 29. märtsi 1999 otsusest nr 10629, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 19. maist 1999 notariaalregistri nr 3850, 04. juuni 2004 kokkuleppest notariaalregistri nr 4199, Tallinna Arhitektuuri ja Planeerimise Peavalitsuse Tootmisgrupi Geodeesia Osakonna poolt 11. veebruaril 1983 koostatud ehituskrundi plaanist töö nr E-340-83  ning maa tagastamise toimiku nr 3208 materjalidest:

 

 

1. Tagastada  õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rannamõisa tee 20c;

1.2 pindala: 800 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1909 pindalaga 65360 m2) järgmisele isikule:

Õie Rohusaar, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 05.05.2005 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon            640 4535.

5. Endise kinnistu nr 1909 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 12595 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejal tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tagamaks juurdepääsu Rannamõisa tee 20c krundile avalikult kasutatavalt teelt on Rannamõisa tee 20c ja moodustatava Rannamõisa tee 22c kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. juuli 1999 korraldus nr 5160-k  ja                27. veebruari 2002 korraldus nr 585-k.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks  Õie Rohusaar´ele, Salme-Amalie Urb´ile, Tiiu Rohusaar´ele, Pilvi Liiv´ile ja Eevi Kuld´ile;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär