Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pikaliiva-Nurme maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1110
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr  1110-k

 

 

Pikaliiva-Nurme maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 04. detsembri 1998 korraldusest nr 7380-k, Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 1999 korraldusest nr 6963-k, Harku Vallavalitsuse 23. märtsi 2004 korraldusest nr 202, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsusest nr 4946, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest    13. jaanuarist 1997 notariaalregistri nr 182, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 09. juunist 1997 notariaalregistri nr 2521, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 30. detsembrist 1997 notariaalregistri nr 7271, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 28. jaanuarist 1998 notariaalregistri nr 530, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 11. augustist 2000 notariaalregistri nr 8433, 29. detsembri 2003 avaldusest  ja maa tagastamise toimiku nr 8507 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pikaliiva-Nurme;

1.2 pindala: 848 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 177 pindalaga 81270 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Andres Annus. i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 14/32 mõttelises osas;

2.2 Ahti Annus, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 7/32 mõttelises osas;

2.3 Helle Kaljukivi, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 5/32 mõttelises osas;

2.4 Eha Pärg, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX 9, Tallinn – 2/32 mõttelises osas;

2.5 Silvi Tambet, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/32 mõttelises osas;

2.6 Heiki Viilup, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/32 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma vastavalt kaasomandi osa suurusele õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Andres Annus, 87 (kaheksakümmend seitse) krooni ja 50 senti;

4.2 Ahti Annus, 43 (nelikümmend kolm) krooni ja 75 senti;

4.3 Helle Kaljukivi, 31 (kolmkümmend üks) krooni ja 25 senti;

4.4 Eha Pärg, 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti;

4.5 Silvi Tambet, 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti;

4.6 Heiki Viilup, 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 177 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 12818 m2, lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 35, §-s 36, §-s 37, §-s 38 §-s 39 ja Veeseaduse §-s 29 sätestatud nõudeid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär