Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tehnika tn 27a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja ostueesõigusega erastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.06.2005 korraldus number 1046
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuni 2005 nr 1046-k

 

 

 

Tehnika tn 27a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja ostueesõigusega erastamine

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3 ja lg 3³, § 7 lg 1 ja lg 5 ja lg 5², § 20 lg 1, § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 22¹ lg 1, lg 4 ja lg 6,  § 22², § 22³ lg 1, § 23 lg 1, lg 5 ja lg 6, Maakatastriseaduse § 16 lg 3 ja Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144, kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10, Harju maavanema ja Tallinna Linnavolikogu esimehe vahel 13. märtsil 1997 sõlmitud kokkuleppega Tallinna linnale volituste andmises riigi nimel maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks, Tallinna Linnavalitsuse  3. jaanuari 2001 määrusega nr 1, Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2001 määrusega nr 72 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsusest nr 98 ja OSAÜHING MAART poolt koostatud katastriüksuse plaani tööst nr 665/02 ja toimiku materjalidest:

 

 

1. Määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa ja erastada see ostueesõigusega Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tehnika tn 27a;

1.2 pindala: 19 m2 ;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E);

1.4 maksustamishind: 2400 krooni vastavalt maa maksustamishinna 23.04.2004 aktile nr 1853;

1.5 müügihind: 2400 (kaks tuhat nelisada) krooni.

2. Erastada punktis 1 nimetatud maa ostueesõigusega järgmistele isikutele:

2.1  Helgi Merila, i.k XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, 12918 Tallinn, ¾ mõttelist osa, ostuhind 1800 (üks tuhat kaheksasada) krooni;

2.2  Riho Merila, i.k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, 10149 Tallinn, ¼ mõttelist osa, ostuhind 600 (kuussada) krooni.

 

3. Ostueesõigusega erastataval maal asuv ehitis kuulub vastavalt Riikliku ehitisregistri 23.05.2005 elektroonilisele väljatrükile punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Ostueesõigusega erastatava maa ostuhind 1200 (üks tuhat kakssada) krooni kuulub punktis kaks nimetatud isikute poolt tasumisele erastamisväärtpaberites Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberi arvele nr 71011645 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 40140104 ja 1200 (üks tuhat kakssada) krooni rahas Harju Maavalitsuse eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB  Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 1112 enne maa ostu-müügilepingu sõlmimist.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma rahas kokku 300 (kolmsada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele   nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Helgi Merila, 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni;

5.2 Riho Merila, 125 (ükssada kakskümmend viis) krooni.

6. Moodustatav katastriüksus on osa riikliku kaitse all oleva arheoloogiamälestise nr 2598 kaitsevööndist.

7. Maa taotlejal:

7.1 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ning mitte kahjustada neid;

7.2 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 lg 1 sätestatud tingimusi.

8. Avalikult kasutatavalt teelt:

8.1 on seni toimunud juurdepääs Tehnika tn 27a maaüksusele läbi Tehnika tn 25 ja 27 maaüksuste;

8.2 juurdepääsu tagamiseks Tehnika tn 27a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Tehnika tn 27a, Tehnika tn 25 ja Tehnika tn 27 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse

§-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

9.Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 korraldada punktis 1 nimetatud maa ostu-müügilepingu ettevalmistamine;

9.3 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)          30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär