Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 23.12.2002 nr 3181
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Aktile viitab
 
Tlv k 02.11.2005 nr 2048
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ristiku tn 4a maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.06.2005 korraldus number 1041
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuni 2005 nr 1041-k

 

 

Ristiku tn 4a maa tagastamine ja endise

kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse              05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Vabariigi Valitsuse   20. mai 2003 määrusega nr 155 vastu võetud  “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 korraldusest nr 3181-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. aprilli 1993 otsusest nr 515, ehitise kinkelepingust ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust      28. märtsist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 3674 ja maa tagastamise toimiku nr 1396 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Ristiku tn 4a;

1.2 pindala: 432 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 90%, ärimaa (Ä) 10%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 606 pindalaga 1023,31 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Katrin Tibar, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Elo Mõttus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 21.04.2005 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Katrin Tibar, 100 (ükssada) krooni;

4.2 Elo Mõttus, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 606 maa-ala suurusega 591,31 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asub aadressiga Sõmera tn 2 teisele isikule kuuluv hoone ja maa kuulub hoone juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

7.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse nõudeid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär