Köie tn 8 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 01.06.2005 korraldus number 1040

Redaktsiooni kehtivus 01.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuni 2005 nr 1040-k

 

 

Köie tn 8 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. jaanuari 1995 otsusest nr 4709, seadusjärgsetest pärimisõiguse tunnistustest 01. juunist 1999 notariaalregistri numbritega 4659 ja 4661, pandiõiguse lõpetamise- ja ehitiste müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 16. veebruarist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 1110, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 20. aprillist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 2582   ja maa tagastamise toimiku nr 4028 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Köie tn 8;

1.2 pindala: 852 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1760 pindalaga 832,42 m2) järgmisele isikule:

Marko Usler, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 21.04.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1760 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 ja kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10 nõudeid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär