Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2005 määrus number 56
Jõustumine:23.05.2005
Kehtetuks tunnistamine:13.05.2013
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2005 - 31.10.2006

 Redaktsioonid

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. mai 2005 nr 56

 

 

 

 

 

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Liiklusseaduse § 2 lg 4, Teeseaduse § 25 lg 3, § 33 lõigete 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lõigete 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Üldsätted

(1)  Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Tallinna linna territooriumil asuvate teede, tänavate, väljakute, parkide või puhkealade (edaspidi tänavad) või nende osa sulgemise korra demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde teostamise ning kehtestab tänava ajutise sulgemise loa saamiseks avalduse ja tänava ajutise sulgemise loa vormid.

(2) Olenevalt liikluse ümberkorralduse ulatusest vormistatakse tänava sulgemine:

1)  suuremate sulgemiste puhul (Eesti Vabariigi aastapäev, laulu- ja tantsupidu, spordivõistlused jm)ja/või kui tänava sulgemisega kaasneb maksusoodustuse- või vabastuse või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise otsustamise vajadus Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega;

2)  ehitus- või remonttööde puhul Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) loaga;

3) avalike ürituste puhul transpordiameti vastavasisulise kooskõlastusega avaliku ürituse loa taotlusel.

(3) Tänava sulgeja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

(4) Tänava sulgeja on kohustatud tasuma maksu tänava sulgemise eest Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud määrades ja korras.

§ 2.  Tänava sulgemise taotlemine

(1) Tänava sulgemise loa taotleja esitab vähemalt neliteist päeva, ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise korral kolmkümmend viis päeva enne planeeritavat tänava sulgemist transpordiametile määruse lisas 1 sätestatud vormikohaseteede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:

1) andmeid tänava sulgeja kohta;

2) liikluseks suletud ala aadressi;

3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;

4) sulgemise põhjust;

5) sulgemise põhjusest tulenevaid kohustusi, mida tänava sulgeja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks ning  sulgemisele eelneva olukorra taastamiseks;

6) tänava sulgeja kinnitust, et isikuid ja asutusi, keda tänava sulgemine puudutab teavitatakse sellest peale loa saamist;

7) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.

(2) Liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude olemasolu korral peab tänava sulgemise taotleja transpordiameti nõudmisel lisama teede ja tänavate sulgemise avaldusele garantiikirja, milles kinnitab tänava sulgemisest tingitud liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamist transpordiametile.

(3) Tänava sulgeja lisab teede ja tänavate sulgemise avaldusele liikluskorralduse skeemi ja vajadusel ühistranspordi ümbersõiduskeemi paberkandjal mõõtkavas 1:500, mis on koostatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetele teetöödel.

(4) Transpordiamet kooskõlastab vajadusel avalduse, liikluskorralduse skeemi ja ühistranspordi ümbersõiduskeemi järgmiste isikute ja asutustega:

1) Tallinna linnaga sõlmitud lepingu alusel Tallinna ühistranspordi liine teenindavate ettevõtetega  kui sulgemispiirkonda läbivad ühistranspordi liinid;

2) vastava linnaosa valitsusega;

3) Tallinna Kommunaalametiga (edaspidi kommunaalamet).

(5) Menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides võib tänava sulgemise taotleja eelnevalt kooskõlastada avalduse ja liikluskorralduse skeemi paragrahvi 2 lõikes 4 toodud isikute ja asutustega.

(6) Transpordiameti nõudmisel peab sulgemise taotleja esitama sulgemisaja põhjendamiseks tööde või ürituse läbiviimise graafiku. Ehitus- või remonttööde teostamisel on transpordiametil linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul õigus nõuda sulgemise taotlejatelt töötamist ööpäevaringselt, samuti puhkepäeviti.

§ 3.  Loa väljastamine

(1) Nõuetele vastava avalduse ja sellele lisatud dokumentide saamisel väljastab transpordiamet 5 tööpäeva jooksul määruse lisas 2 sätestatud vormikohase teede ja tänavate sulgemise loa, või keeldub loa väljastamisest.

(2) Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul valmistab transpordiamet ette vastavasisulise linnavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle linnavalitsuse istungile.

(3) Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 nimetatud sulgemisloal fikseeritakse suletav tänavalõik, sulgemise aeg ning erinõuded liiklusohutuse- ja heakorra tagamiseks.

(4) Transpordiamet avalikustab andmed tänava sulgemise loa kohta Tallinna linna veebilehel operatiivinfos ja vajadusel meedias.

§ 4.  Tänava sulgeja kohustused

(1) Tänava sulgeja on kohustatud liikluseks suletud ala tähistama transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemi kohaselt, sealhulgas välja panema vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja ehitus- või remonttööde teostamisel infotahvli vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud liikluskorralduse nõuetele teetöödel.

(2) Tänava sulgeja on kohustatud täitma suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest Tallinna linna heakorra eeskirja ning teostama vajalikud puhastustööd.

(3) Tänava ajutise sulgemise loa või selle koopia ning liikluskorralduse skeemiga peab olema võimalik tutvuda tänava sulgemiskohal.

(4) Peale ehitus- ja remonditööde lõpetamist või ürituse läbiviimist on tänava sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama ning heakorrastama suletud ala.

(5) Tänava sulgeja on kohustatud tänava või selle osa sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamisega seotud kulud hüvitama transpordiametile. Tallinna Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada tänava sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest.

(6) Tänava sulgeja on transpordiameti nõudmisel kohustatud linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama ööpäevaringselt, samuti puhkepäeviti.

(7) Tänava sulgeja on kohustatud sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisest arvates võtma tarvitusele koheselt kõik abinõud tänava sulgemise lõpetamiseks.

§ 5.  Tänava sulgemise loa andmisest keeldumine

Transpordiametimotiveeritud otsustusega võib jätta tänava sulgemise loa andmata:

1) isikutele, kes on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;

2) isikutele, kes on jätnud tasumata maksu tänava sulgemise eest linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras;

3) kui samas piirkonnas varem lubatud sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;

4) kui eelneva ühe aasta jooksul on taotlejale antud tänava sulgemise luba kehtetuks tunnistatud paragrahvi 6 alusel.

§ 6.  Tänava sulgemise loa peatamine või kehtetuks tunnistamine

(1) Loa väljaandja motiveeritud otsusega võib tänava sulgemise loa peatada või tunnistada kehtetuks, kui:

1) tänava sulgeja on esitanud tänava sulgemise loa taotluses sulgemise kohta valeandmeid;

2) tänava sulgeja ei täida tänava sulgemise korraldamisel Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või tänava sulgemise loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;

3) tänava sulgeja ei täida tööde või ürituse läbiviimise graafikut või keeldub töötamisest ööpäevaringselt või puhkepäeviti;

4) loa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

(2) Tänava sulgemise loa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel esitab loa väljaandja loa taotlenud isikule hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneva tööpäeva jooksul motiveeritud otsuse tänava sulgemise loa kehtetuks tunnistamise kohta.

§ 7.  Tänava sulgemine avariide korral

(1) Tehnovõrkude ja muude avariide korral on vastava ehitise või rajatise valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima politseikorrapidajat, kommunaalametit, transpordiameti  ja vajadusel kutsuma kohale nende esindaja.

(2) Kui avariitöö toimub väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel ja sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks informeerib vastutav isik Põhja Politseiprefektuuri ja linna ühistranspordiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.

(3) Avariitööde teostaja rakendab turvalisuse tagamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõudeid teetöödel ja asub avariid kõrvaldama.

(4) Kui avarii likvideerimine vältab üle 3 ööpäeva, tuleb ehitise või rajatise valdajal vormistada tänava sulgemisluba  eeskirja 2. paragrahvis sätestatud korras.

§ 8.  Tänava sulgemise ennetähtaegne lõpetamine ja pikendamine

(1) Tänava sulgemise ennetähtaegsel lõpetamisel võib tänava sulgeja taotleda enamtasutud teede ja tänavate sulgemise maksu tagastamist vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud  määrades ja korras.

(2) Tänava sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel esitab sulgemise taotleja paragrahvi 2 lõike 1 kohase avalduse. Avalduse nõuetele vastavuse korral pikendab transpordiamet tänava või selle osa sulgemise luba. Transpordiametil on õigus keelduda loa pikendamisestparagrahvis 5toodud tingimustel.

§ 9.  Vastutus eeskirja rikkumise eest

(1) Eeskirja nõuete täitmist kontrollivad vastavalt oma pädevusele transpordiamet, keskkonnaamet, kommunaalamet, linnaosade valitsused ja Põhja Politseiprefektuur.

(2) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

(3) Tänava omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel rakendatakse teede ja tänavate sulgemise maksu kolmekordset määra linnavolikogu kehtestatud määrades ja korras.

§ 10.  Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1)  25. augusti 1995 määrus nr 58 “Teede ja tänavate ajutine sulgemine“;

2) 14. märtsi 2001 määrus nr 52 “Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 1995 määruse nr 58 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tallinnas“ muutmine“;

3) 23. detsembri 2002 määrus nr 139 “Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 1995 määruse nr 58  “Teede ja tänavate ajutise sulgemine“ muutmine“.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. mail 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

18. mai 2005 määruse nr 56

“Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“

LISA 1

 

 

 

 

AVALDUS TÄNAVA AJUTISE SULGEMISE LOA SAAMISEKS

Taotleja:

(nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastutav isik:

(nimi, ametinimetus, tel)

 

 

 

 

 

Linnaosa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgemise koht:

(tänav)

tänav

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirkonna täpsustus:

(milliste ristuvate tänavate või hoonete vahel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgemise põhjus:

(tööde või tegevuste nimetus)

 

 

 

 

 

Tellija:

(kelle tellimusel töid teostatakse, lepingu number)

 

 

Isikud ja asutused:

(keda teavitatakse  tänava sulgemisest)

 

 

Sulgeja:

(juriidilise isiku, juhi või tema poolt volitatud isiku nimi, amet ja allkiri)

 

 

Vastutav isik:

(nimi, amet, allkiri)

           

Märkus: Taotlusi võetakse vastu ainult allkirjastatult ja koos liikluskorraldusskeemiga.

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

18. mai 2005 määruse nr 56

“Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“

LISA 2

 

 

 

 

 

Tallinna Transpordiamet

Liiklusteenistus

Harju tn 13, 15197 TALLINN

Tel/faks 640 4621, e-post: liiklus@tallinnlv.ee

 

TÄNAVA AJUTISE  SULGEMISE LUBA NR . . .

_____________________

(kuupäev ja aasta)

Taotleja:

(ettevõtte või isiku nimi)

Aadress: 

(ettevõtte või isiku aadress)

Vastutaja: 

(kohapeal liiklusohutuse eest vastutav isik)

Ametinimetus:

 

Mobiiltelefon: 

 

Suletav ala: 

(tänava nimetus, aadress)

Tänava sulgemise koht:

(sõidutee-kõnnitee-haljasala)

Piirkonna täpsustus:

 

Tööde nimetus: 

 

 (tehtav töö või tänaval toimuv tegevus)

Sulgemise aeg: 

algus: (kuupäev aasta)
          kell:

lõpp:  (kuupäev aasta)
          kell:

Pikendatud:

  (aeg vanast lõppkuupäevast uue lõppkuupäevani)

Lisainfo:

(sulgemise ulatus, täpsustused)

 

 Loa taotlejal tagada:

 

1.      Liikluskorraldusvahendite paigaldamine vastavalt kooskõlastatud skeemile;

2.      Liiklusteenistuse ettekirjutusel täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine;

3.      Jalakäijate ohutu läbipääs sulgemispiirkonnast;

4.      Sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele ja elamutele;

5.      Heakorra nõuetest kinnipidamine sulgemispiirkonnas ja lisaks ühe meetri ulatuses suletavast alast või tänavale paigutatud piiretest;

6.      Sulgemisloa tähtaja lõppedes tänava avamine liikluseks projektis ettenähtud mahus.

 

 

 

 

 

 

(allkirjastaja)

 

(pitsat)

 

(koostaja)

 

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes