Lepingu muutmine ja volituste andmine Eno Saarele

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2005 korraldus number 929

Redaktsiooni kehtivus 16.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2005 nr 929-k

 

 

Lepingu muutmine ja volituste andmine Eno Saar`ele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 55 ja 61 ning Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktiga 2.1.7:

 

 

 

1. Tallinna Kommunaalameti valitsemisel ja bilansis oleva Mere pst 20E kinnistu, kinnistusregistri registriosa nr 22964, katastritunnus 78408:801:2780, pindala 9132 m2, sihtotstarve transpordimaa kasutusse andmisel esindab Tallinna linna Tallinna Transpordiamet.

2. Kiita heaks Tallinna Teedevalitsuse ja aktsiaseltsi Tallinna Linnasadam vahel 16. märtsil 1992 sõlmitud rendilepingu nr 16 muudatus nr 2  vastavalt lisale.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud rendilepingu muudatusele nr 2.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 


 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2005

korralduse nr 929-k      

LISA

 

Muudatus nr 2

16. märtsil 1992 sõlmitud rendilepingu nr 16 juurde

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusest nr 43, millega nimetati Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet ümber Tallinna Linnaplaneerimise Ametiks ja korraldati alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Tallinna Kommunaalametiks ja Tallinna Transpordiametiks ning seoses muudatustega nimetatud ametite põhimäärustes

1. Lugeda Rendileandjaks Tallinna linn, keda esindab  Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar  ja Rentnikuks Lindaliini aktsiaselts, keda esindab juhatuse liige Enn Rohula ning muuta lepingu preambulit järgmiselt:

“Tallinna linn, keda esindab Tallinna Transpordiameti (registrikood 75028252 Vabaduse väljak 10, Tallinn) juhataja Eno Saar, kes tegutseb põhimääruse ja  Tallinna Linnavalitsuse          . mai 2005 korralduse nr   punkti alusel ja Lindaliini aktsiaselts (registrikood 10308963, Ädala 4a, Tallinn), keda esindab juhatuse liige Enn Rohula, kes tegutseb põhikirja alusel, sõlmisid lepingu alljärgnevas:“

2. Muuta lepingu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “Renditasu arvestatakse aastase rendimaksena, mille maksmine toimub võrdsetes osades viie kuu jooksul alates juunist kuni oktoobrini. Renditasu suurus aastas koos käibemaksuga on 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) krooni. Rentnik on kohustatud tasuma renti Rendileandja poolt esitatava arve alusel  kuu 20-ndaks kuupäevaks. Rendi tasumise kohustus tekib lepingu muudatuse jõustumisele järgenvast päevast. Rendileandja peab tagama laekunud rendi kandmise linnaeelarvesse 10 tööpäeva jooksul arvates rendi laekumise päevast.“.

3. Muuta lepingu lisa nr 1 punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “Alates 18. maist 2005 muutub leping tähtajatuks. Lepingutingimuste muutmine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel. Ühepoolselt on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui teine pool ei täida lepingust tulenevaid kohustusi. Lepingupooltel on õigus leping lõpetada, teatades teisele poolele ette üks tiiburlaevade navigatsioonihooaeg. Etteteatamine peab toimuma hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.“.

4. Käesoleva muudatuse allkirjastamisega lähevad Pooltele üle kõik Rendilepingust ja selle juurde kuuluvatest lisadest tulenevad õigused ja kohustused.

4. Muudatus jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema Poole poolt ning moodustab Rendilepingu lahutamatu osa.

 

Eno Saar                                                                                               Enn Rohula

Tallinna Transpordiameti                                                                        Lindaliini AS

juhataja                                                                                                 juhatuse liige

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes