Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste protokolli heakskiitmine ja volituste andmine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2005 korraldus number 919
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2005 - 05.04.2006

KEHTETU:

Tlv k 05.04.2006 nr 646

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. mai 2005 nr 919-k

 

 

Heade kavatsuste protokolli heakskiitmine ja volituste andmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 44 lg 1 p 2, § 78 lg 3, § 79 lg 1 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna ning Viini linna ja Eesti Päästeameti vahel sõlmitav kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonda reguleeriv heade kavatsuste protokolli projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste protokollile.

3. Määrata heade kavatsuste protokolli täitmisel Tallinna linna esindajaks Linnakantselei korrakaitsenõunik.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks abilinnapea Jüri Ratasele, Linnkantselei korrakaitsenõunik Urmas Aidale ning Eesti Päästeametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2005

korralduse nr 919-k      

LISA

 

 

 

HEADE KAVATSUSTE PROTOKOLL

 

Viini linn, Tallinna linn ja Eesti Päästeamet sõlmivad kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas heade kavatsuste protokolli järgnevas:

 

1. Üldosa

Käesolev heade kavatsuste protokoll reguleerib sisuliselt ja korralduslikult Viini, Tallinna ja Eesti Päästeameti vahelist koostööd kodanikukaitse ja kriisireguleerimise sektoris.

 

2. Sisu

Heade kavatsuste protokolli allkirjastajad kinnitavad selget soovi ja kavatsust süvendada ja tugevdada Viini, Tallinna ja Eesti Päästeameti vahelist koostööd kodanikukaitse ja kriisireguleerimise  valdkonnas.

 

3. Koostöö vormid

3.1       Informatsiooni vahetamine tuletõrje, päästeteenistuse, kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas.

3.2 Regulaarsed kontaktid iga-aastaste spetsialistide  vahetuse näol.

3.3 Väljaõpe ja koolitus.

3.4    Osalemine erialastel üritustel.

3.5    Osalemine erialastel õppustel.

 

4. Rakendamine

4.1  Informatsiooni vahetamine

Viini, Tallinna ja Eesti Päästeameti esindajad kinnitavad valmisolekut regulaarseks infovahetuseks tuletõrje, päästeteenistuse, kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas. Infovahetuseks kasutatakse elektronposti, internetti, telefoni ja faksi.

 4.2  Koolitus

Viini, Tallinna ja Eesti Päästeameti esindajad kinnitavad valmisolekut pakkuda kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas  koolitusvõimalusi vahetades spetsialiste ja kutsudes täienduskoolituseks kohale väliseksperte.

4.3  Osalemine üritustel

Pooled teavitavad teineteist kodanikukaitse ja kriisireguleerimise alastest üritustest (seminarid, ettekanded, workshop’id, erialased konverentsid), andes nende kohta täieliku  info nende laadist, kestvusest ja  sisust ning luues teatud arvu kohtade reserveerimisega võimalus nendel osalemiseks.

4.4   Osalemine  õppustel

Erilist huvi pakub linnade päästeorganisatsioonidele vaatlejatena õppustel osalemine.

Mõlema linna esindajad kinnitavad oma valmisolekut vahetada infot õppuste  aegade kohta ja võtavad kohustuse võimaldada teise linna vaatlejate osalemine.

4.5    Pädevus

Üksikute meetmete realiseerimise, koordineerimise ja kontrollimise eest vastutavad kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonna juhid Tallinna ja Viini Linnavalitsuses ning Eesti Päästeametis.

 

5.   Koostöö koordineerimine

Viini, Tallinna ja Eesti Päästeameti kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonna eest vastutajad esitavad hiljemalt jooksva aasta 1. augustiks vastastikku ettepanekud käesoleva heade kavatsuste protokolli punktides 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4  nimetatud erialaste ürituste korraldamiseks ja neil osalemiseks järgmisel aastal. Oma otsusest ettepaneku osas teatavad ettepaneku saajad ettepaneku tegijale mitte hiljem kui ühe kuu jooksul ettepaneku saamisest.

6. Lõppsätted

6.1 Käesolev heade kavatsuste protokoll sõlmitakse määramata ajaks ja pooled võivad selle kirjalikult pooleaastase etteteatamisajaga üles öelda.

6.2 Käeolev heade kavatsuste protokoll vormistatakse kolmes eksemplaris saksa ja eesti keeles, millest  kõik omavad võrdset juriidilist jõudu.

 

Tallinnas,     mail  2005.a.

 

Viini linna poolt                             Tallinna linna poolt         Eesti Päästeameti poolt          

 

 

 

 

Mag. Emmerich Keri                 Jüri Ratas                                Raik Saart

Magistratsdirektion –               Tallinna abilinnapea              Eesti Päästeameti

Krisenmanagement und                                                             volitatud esindaja

Sofortmaßnahmen

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär