Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 32 ja Õle tn 32 A maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2005 korraldus number 874
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. mai 2005 nr 874-k

 

 

Õle tn 32 ja Õle tn 32 A
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 52, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 17. maist 1993 nr 652 ja 03. jaanuarist 1994 nr 652/95, avalduse 23. jaanuarist 2004, kaasomandi lõpetamise ja ehitiste jagamise lepingu 10. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 1293  ning maa tagastamise toimiku nr 10835 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õle tn 32;

1.2 pindala:  331 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2379 pindalaga 910,41 m2)  järgmisele isikule:

Heela-Maria Koldmets, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Lääne-Viru maakond.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 26.04.2005 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Õle tn 32 A;

5.2 pindala: 580 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2379 pindalaga 910,41 m2)  järgmisele isikule:

Mare-Anne Romeikis, i. k. 43608200276, eluk. Õle tn 32-9, Tallinn.

7. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 6 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 26.04.2005 väljavõttele.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 2379 maa tagastatuks.

10. Maa taotlejatel:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tagamaks juurdepääsu Õle tn 32 A krundile avalikult kasutatavalt teelt, on Õle tn 32 ja Õle tn 32 A kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

12. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 korraldus nr 1176-k.

13. Tallinna Maa-ametil:

13.1 teha korraldus teatavaks Heela-Maria Koldmets´ale ja Mare-Anne Romeikis´ele;

13.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

14. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär