Tuukri tn 1, 1 ja 1B kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 korraldus number 852

Redaktsiooni kehtivus 04.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   4. mai 2005 nr 852-k

 

 

Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18 alusel ning tulenevalt Oleg Vaštšenko ja Osaühingu Fine Kinnisvara esindaja Kaido Saveljevi 25. augusti 2004 avaldustest:

 

 

1. Algatada Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 3,9 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale maa-alale üheksa krunti, määrata ehitusõigus kuue kuni kuuekorruselise äripindadega mitme korteriga elamu ja ühe kuni neljakorruselise parkimishoone ehitamiseks ning kvartalisisese avalikult kasutatava tänavavõrgu ja pargi rajamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 planeeritavale maa-alale kavandatavate kruntide ehitusõiguse määramisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga määratud näitajatest;

3.2 leida võimalusel lähipiirkonda asendusasukoht Aktsiaseltsi Eesti Statoil omandis olevale Lootsi tn 1 bensiinijaamale;

3.3 soojavarustus lahendada kaugkütte baasil;

3.4 planeeritava ala liiklusskeem kavandada jalakäijatele ja jalgratturitele turvalist liiklemist tagavana;

3.5 kavandatavad tänavad määrata avalikult kasutatavaiks;

3.6 parkimiskohtade vajadus arvutada Eesti Standardis EVS 843:2003 antud vahevööndi normi alusel ja kavandada elamukruntidele igale planeeritud korterile üks parkimiskoht;

3.7 koostada planeeritava maa-ala keskkonnaseisundi ülevaatus ja määrata reostunud alad;

3.8 detailplaneeringuga määrata tingimus, et enne ehitusprojektide koostamist tuleb kooskõlastada reostusuuringute aruanded ja ülenormatiivselt reostunud alade saneerimisprojektid Tallinna Keskkonnaametiga;

3.9  osaliselt likvideeritava kõrghaljastuse kompenseerimiseks näha ette asendusistutusena linnakeskkonda sobivad, mullapalliga, vähemalt 6 cm tüveläbimõõduga puud. Istutatavate puude asukoha määrab Kesklinna Valitsus.

4. Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär