Roo tn 5 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 korraldus number 822

Redaktsiooni kehtivus 04.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai 2005 nr  822-k

 

Roo tn 5 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, lg 2, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, 563, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. veebruari 1996 otsuse nr 6954, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 2. juulist 1997 notariaalregister nr 3450, täiendava pärimisõiguse tunnistuse 6. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3316 ning maa tagastamise toimiku nr 6032 materjalid

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Roo tn 5;

1.2 pindala: 678 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4104 pindalaga 683 m2) järgmisele isikule:

Veiko Kats, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  342/678 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 14.03.2005 väljavõttele.

4. Mitte tagastada Marika Hanson`ile (end Saarne) endise kinnistu nr 4104 maa-ala suurusega 341 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Veiko Kats`ile kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Veiko Katsile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär