Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 17 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 korraldus number 820
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

Tallinn                                                                                      4. mai 2005 nr  820-k

 

Narva mnt 17 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1 ja lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, 563, 567, p 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1993 otsuse nr 1069, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 29. novembrist 2000 notariaalregistri nr 12815, ehitise mõttelise osa ostu-müügi, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu ja ehitise mõttelise osa pandilepingu 18. veebruarist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 1310, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 18. detsembrist 2000 notari ametitoimingute raamatu registri number 7615, Tiina Plukk`i 7. oktoobri 2004 avalduse, Peeter Lepiku 27. septembri 2004 avalduse, Kadri Varrand-Kukk`i 27. septembri 2004 avalduse ja maa tagastamise toimiku nr 4691 materjalid

 

 

1. Kinnitada Narva mnt 17 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 04.01.2005 aktid nr 255, nr 256 ja nr 257.

 

 

2. Määrata Kesklinna linnaosas Narva mnt 17 endisel kinnistul nr 447 nõudeõiguse osast suurema pindalaga 43,02 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 5377 (viis tuhat kolmsada seitsekümmend seitse) krooni ja 50 senti. Võlg tasuda erastamisväärtpaberites Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, viitenumber 11112.

 

 

3. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

 

 

3.1 asukoht: Narva mnt 17;

 

 

3.2 pindala: 591 m2;

 

 

3.3 sihtotstarve: 95 % elamumaa (E), 5 % ärimaa (Ä).

 

 

4. Tagastada punktis 3 nimetatud maa 150328/320298 mõttelises osas suurusega 277,38 m², millest 43,02 m²  (sealhulgas Tiina Plukk`ile 16,27 m², Peeter Lepikule 10,23 m², Kadri Varrand-Kukk`ile 16,52 m²)  tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 447 pindalaga 539,01 m²) järgmistele isikutele:

 

 

4.1 Tiina Plukk, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 46920/320298 mõttelises osas;

 

 

4.2 Peeter Lepik, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 56350/320298 mõttelises osas;

 

 

4.3 Kadri Varrand-Kukk, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond, 47058/320298 mõttelises osas.

 

 

5. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 4 nimetatud isikutele 150328/320298 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 31.01.2005 väljavõttele.

 

 

6. Punktis 4 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

 

 

7. Punktis 4 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 93 (üheksakümmend kolm) krooni ja 90 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

 

 

7.1 Tiina Plukk, 29 (kakskümmend üheksa) krooni ja 30 senti;

 

 

7.2 Peeter Lepik, 35 (kolmkümmend viis) krooni ja 20 senti;

 

 

7.3 Kadri Varrand-Kukk, 29 (kakskümmend üheksa) krooni ja 40 senti.

 

 

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

 

 

8. Maa omanikel:

 

 

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

 

 

8.2 kasutada maad elamumaa ja ärimaa maakasutuse sihtotstarbel;

 

 

8.3 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

 

9. Tallinna Maa-ametil:

 

 

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 4 nimetatud isikutele;

 

 

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

 

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 4. mai

korraldusega nr 820-k

AKT nr 255

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga

õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral

riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Narva mnt 17

             2

 

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1993 otsusega nr 1069 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 539,01 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Wilma Heinmaa
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

3.2

Lehti Teemant
ees- ja perekonnanimi

4/23
mõttelises osas

93,74 m² (S)
pindala

3.3

Kadri Kukk
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

4. Käesoleva akti punktis 3.1 näidatud vara on üle võtnud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 29.11.2000 notariaalregistri nr 12815 ja ehitise mõttelise osa ostu-müügi, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu ja ehitise mõttelise osa pandilepingu 18.02.2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 1310 alusel järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

4.1

Tiina Plukk
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

5. Käesoleva akti punktis 4.1 nimetatud isik Tiina Plukk on esitanud Tallinna Maa-ametile 07.10.2004 taotluse nõudeõiguse osast S=70,31 m² suurema pindalaga S4=86,58 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte on 38082,50 krooni ja selle maa pindala S2= 304,66 m2.

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 16,27 m²

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=2033 (kaks tuhat kolmkümmend kolm) krooni ja 75 senti

 

 

 

Akti koostaja: Epp Nittim, Tallinna Maa-ameti peaspetsialist, 04.01.2005

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 4. mai

korraldusega nr 820-k

 

AKT nr 256

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Narva mnt 17

             2

 

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1993 otsusega nr 1069 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 539,01 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Wilma Heinmaa
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

3.2

Lehti Teemant
ees- ja perekonnanimi

4/23
mõttelises osas

93,74 m² (S)
pindala

3.3

Kadri Kukk
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

 

4. Käesoleva akti punktis 3.2 näidatud vara on üle võtnud ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 18.12.2000 notari ametitoimingute raamatu registri number 7615  alusel järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

4.2

Peeter Lepik
ees- ja perekonnanimi

4/23
mõttelises osas

93,74 m² (S)
pindala

5. Käesoleva akti punktis 4.2 nimetatud isik Peeter Lepik on esitanud Tallinna Maa-ametile 27.09.2004 taotluse nõudeõiguse osast S=93,74 m² suurema pindalaga S4=103,97 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte on 38082,50 krooni ja selle maa pindala S2= 304,66 m2.

7. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 10,23 m²

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=  1278 (üks tuhat kakssada seitsekümmend kaheksa) krooni ja 75 senti

 

 

 

Akti koostaja: Epp Nittim, Tallinna Maa-ameti peaspetsialist, 04.01.2005

 

 

 

 

 

                        KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 4. mai

korraldusega nr 820-k

 

AKT nr 257

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Narva mnt 17

             2

 

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1993 otsusega nr 1069 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 539,01 m² ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Wilma Heinmaa
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

3.2

Lehti Teemant
ees- ja perekonnanimi

4/23
mõttelises osas

93,74 m² (S)
pindala

3.3

Kadri Kukk
ees- ja perekonnanimi

3/23
mõttelises osas

70,31 m² (S)
pindala

 

4. Käesoleva akti punktis 3.3 nimetatud isik Kadri Varrand-Kukk on esitanud Tallinna Maa-ametile 27.09.2004 taotluse nõudeõiguse osast S=70,31 m² suurema pindalaga S4=86,83 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

5. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte on 38082,50 krooni ja selle maa pindala S2= 304,66 m2.

6. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 16,52 m²

7. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V= 2065 (kaks tuhat kuuskümmend viis) krooni