Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 korraldus number 867
Kehtetuks tunnistamine 23.05.2007
Redaktsiooni kehtivus 04.05.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai 2005 nr 867-k

 

 

Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine“ ning 23. märtsi 2005 otsuse nr 60 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktiga 1 ja 21. aprilli 2005 otsuse nr 92 punktiga 2:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k moodustatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo ja Mari Heinsoo;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas ja komisjoni liikmeks Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna juhataja asetäitja Anne Kass.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 korraldusega nr 2133-k moodustatud Tartu maantee (Liivalaia tn – Masina tn) rekonstrueerimise ettevalmistustööde koordineerimise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo, Vladimir Maslov, Jüri Helila ja Meelis Laanpere;

2.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas, komisjoni aseesimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas ning komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti infrastruktuuri osakonna peaspetsialist Ants Maaring;

2.3 lugeda komisjoni liikme Igor Volkovi ametinimetuseks “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja“ ja Mati Songisepa ametinimetuseks “Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor“.

3.Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Peep Aaviksoole, Vladimir Maslovile, Mari Heinsoole, Jüri Helilale, Jüri Ratasele, Taavi Aasale, Ants Maaringule, Meelis Laanperele ja Anne Kassile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär