Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
04.05.2005-23.05.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 korraldus number 867
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai 2005 nr 867-k

 

 

Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine“ ning 23. märtsi 2005 otsuse nr 60 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktiga 1 ja 21. aprilli 2005 otsuse nr 92 punktiga 2:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k moodustatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo ja Mari Heinsoo;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas ja komisjoni liikmeks Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna juhataja asetäitja Anne Kass.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 korraldusega nr 2133-k moodustatud Tartu maantee (Liivalaia tn – Masina tn) rekonstrueerimise ettevalmistustööde koordineerimise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo, Vladimir Maslov, Jüri Helila ja Meelis Laanpere;

2.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas, komisjoni aseesimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas ning komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti infrastruktuuri osakonna peaspetsialist Ants Maaring;

2.3 lugeda komisjoni liikme Igor Volkovi ametinimetuseks “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja“ ja Mati Songisepa ametinimetuseks “Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor“.

3.Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Peep Aaviksoole, Vladimir Maslovile, Mari Heinsoole, Jüri Helilale, Jüri Ratasele, Taavi Aasale, Ants Maaringule, Meelis Laanperele ja Anne Kassile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär