Linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 27.04.2005 määrus number 46
jõustumine 02.05.2005

Redaktsiooni kehtivus 02.05.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    27. aprill 2005 nr 46

 

 

 

 

 

Linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Talinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“, Tallinna Linnavolikogu  10. märtsi 2005 otsusega nr 53 „Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ ning Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punktidega 1.3, 2.2 ja 2.3 ja Tallinna Linnavalitsuse 02. veebruari 2005 korraldusega nr 153 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisude muudatus“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruses teha järgmised muudatused:

1) punktis 2.1 asendada  number “10“ numbriga “12“;

2) punktis 2.3 asendada ametinimetus „linnaaednik“ ametinimetusega “linna maastikuarhitekt“;

3) punktis 3.2 asendada sõnad „Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ sõnadega “Tallinna Linnaplaneermise Amet“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisus teha järgmised muudatused:

1) komisjoni koosseisust arvata välja Ülle Rajasalu;

2) komisjoni esimeheks kinnitada Aivar Reivik – Tallinna abilinnapea;

3) kinnitada komisjoni liikmeteks:

Toomas Peek – tallinlane;

Kalev Kallo – Tallinna Kesklinna vanem;

4) asendada Aavo Ermeli ametinimetus “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arenguteenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna juhataja-linnadisainer“ ametinimetusega “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna linnadisainer“;

5) asendada Tiina Tallinna ametinimetus “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arenguteenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnaaednik“ ametinimetusega “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna linna maastikuarhitekt“.

§ 3.  Määrus jõustub 2. mail 2005.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär