Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.04.2005 korraldus number 787
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    27. aprill 2005 nr 787-k

 

 

 

 

 

Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja lg 6 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi:

 

 

 

 

 

1. Kehtestada Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ töö nr H-106-03, millega on Nõmme linnaosas asuvale 3,5 ha suurusele maa-alale kavandatud 2 transpordimaakrunti Viljandi mnt ja Kalmistu tee ühendustänava ehitamiseks ning raudteeharu teenindamiseks ja 1 sotsiaalmaakrunt haljasala teenindamiseks.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 04. aprillil 2005 sõlmitud lepingule nr TT-5/M.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse             
27. aprilli 2005
korralduse nr 787-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneering, millega on Nõmme linnaosas asuvale 3,5 ha suurusele maa-alale kavandatud 2 transpordimaakrunti Viljandi mnt ja Kalmistu tee ühendustänava ehitamiseks ning raudteeharu teenindamiseks ja 1 sotsiaalmaakrunt haljasala teenindamiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles Osaühingu Riigiressursside Keskus esindaja Jarek Ruljand 09. detsembril 2002. Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud Osaühingu Riigiressursside Keskus esindajale Toivo Külaviirile.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldusega nr 2117-k

?id=3001&aktid=94000

Detailplaneeringu koostas ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldusega nr 2117-k kinnitatud lähteülesande nr 1456 alusel ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele. Lähteülesandes määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Planeeritud maa-ala on jätkuvalt riigi omandis olev maa. Planeerimisseaduse § 16 lõike 11 kohaselt on jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul puhul kinnisasja omanik Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik. Keskkonnaministeerium edastas planeeringu seisukoha saamiseks Riigi Maa-ametile.

Riigi Maa-amet tegi ettepaneku käesoleva detailplaneeringu algatamisotsus tühistada ja alustada uue tänavatrassi asukoha väljaselgitamiseks eelprojekti koostamist. Riigi Maa-amet juhtis tähelepanu planeeritud maa-ala suuruse, piiride ja asukoha erinevusele võrreldes kinnitatud lähteülesandega. Lähteülesandes oli ekslikult sattunud planeeritava maa-ala asukoht valele kohale, mis planeeringuga korrigeeriti, tuues uue tee krunt männimetsa alalt oleva raudteeharu kõrvale lagedale alale. Detailplaneeringu koostamise käigus, kui kavandatud ühendustänava täpne asukoht oli määratud, osutus vajalikuks lähteülesandes antud planeeritava maa-ala piire, asukohta ja suurust muuta. Planeeritud maa-ala piiride ja aukoha muutmine oli põhjendatud. Planeeritud maa-ala vähendati 4,4 hektarilt 3,5 hektarini ja planeeritud maa-ala asukohta nihutati loode suunas nii, et oleks võimalik määrata kavandatud ühendustänava kõrval olevale raudteeharule teenindusmaa piirid.

Riigi Maa-ametile jäi arusaamatuks tee asukohavalik osaliselt väärtuslikule metsaalale. Planeeringu seletuskirja III osa täpsustati järgnevalt: ühendustänava asukoht oleva raudteeharu kõrvale on valitud põhjusel, et antud kohas asub tee trass põhiosas männimetsast vabal alal kahjustades nii loodust kõige vähem ning samas omab ka parimaid ühendusi kahe Kalmistu tee 22-28 ladude ala sisse- ja väljasõiduteedega. Tee ehitamine samasse piirkonda mõnele teisele asukohale oleks kaasa toonud ulatusliku puude raide. Ühendustänav on vajalik Kalmistu tee Viljandi mnt poolse osa vabastamiseks Liiva keskusest lähtuvast rasketranspordist. Tee väljaehitamise järel paranevad tunduvalt elamistingimused Saeveski tn ja Kalmistu tee äärsetes elukvartalites ja muutub ohutumaks jalakäijate liikumine. Liiklusolud Tallinn-Viljandi raudtee Viljandi mnt ristmikul paranevad.

Riigi Maa-amet oli seisukohal, et detailplaneering muudab üldplaneeringut, kuna üldplaneeringus ei kajastu kavandatud ühendustänav. Planeerimisseaduse § 8 lg 3 punkti 8 alusel määratakse üldplaneeringuga teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldised põhimõtted. Tallinna üldplaneeringuga on määratud linna kiirtee, põhimagistraalide ja jaotusmagistraalide arengusuunad, mitte iga üksiku ühendustänava lahendus.

Riigi Maa-amet ei nõustunud raudteeharule teenindusmaa määramisega, kuna planeeringule ei olnud lisatud raudteeharu omandiõigust tõendavaid dokumente. Planeeringut täiendati. Raudteeharul on õiguslikul alusel maakasutus 1961. aastast suurusega 12062 m². Käesoleva planeeringuga on raudteeharu teenindusmaaks määratud 11191 m². Raudteeharu, Liiva jaama tee nr 7 on kasutatud kauba peale- ja mahalaadimisteena ning tee säilitamine on Liiva jaama koosseisus samal otstarbel vajalik ka tulevikus. Praegu on tee reservis, st seisukorras kus kasutamisvalmiduse tagamine toimub vajaduse korral minimaalsete vahenditega. Seega puudub õiguslik alus teele teenindusmaa määramata jätmiseks.

Nõmme Linnaosa Valitsus ja Nõmme Linnaosa Halduskogu kooskõlastasid planeeringu märkusteta.

AS KH Energia-Konsult tänavavalgustuse osakond kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tänavalgustuse projekteerimiseks tellida tehnilised tingimused ning vastuväitega, et Viljandi mnt laiendus planeeritavast alast väljajäävas osas lõikab või möödub väga lähedalt Viljandi mnt kinnistu piirist, mistõttu võib osutuda võimatuks tänavavalgustuse ehitus või ristmiku sellisel kujul väljaehitus. Projekteerija selgitus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: Viljandi mnt laiendus ei lõika kinnistu piiri ning tee sõiduraja täpne asukoht väljaspool planeeritavat ala täpsustatakse tee projektiga.

Eesti Energia AS-i jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tee rajamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused ja täpsustatud geodeesial tööjoonised täiendavalt kooskõlastada ning anda Eesti Energia AS-le eksemplar. Tehnilised tingimused on tellitud, mis on lisatud planeeringu materjalide hulka.

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet kooskõlastas planeeringu tingimusel, et ehitusprojektid kooskõlastada  Transpordi- ja Keskkonnaameti keskkonnateenistusega. Tingimus on täitmiseks järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2816-k.

?id=3001&aktid=99159

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul. Kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid planeeringu muutmiseks avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotles Osaühingu Riigiressursside Keskus esindaja Jarek Ruljand, kes soovis planeeringuga rajada uue teelõigu Kalmistu teelt Viljandi maanteele.

Vastavalt soovitule algatati Viljandi mnt ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldusega nr 2117-k eesmärgiga krundi moodustamiseks Viljandi maanteed ja Kalmistu teed ühendava tee rajamiseks. Planeeritud maa-ala vähendati 4,4 hektarilt 3,5 hektarini ja planeeritud maa-ala asukohta nihutati loode suunas nii, et oleks võimalik määrata kavandatud ühendustänava kõrval olevale raudteeharule teenindusmaa piirid.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud metsad, pargid ja looduslikud haljasalad, so puhkeotstarbelised alad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks (va Ülemiste järve kaitsemets), alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- või puhkeehitisi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritav maa-ala asub Nõmme linnaosas, Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelisel lagedal alal, mille keskel 2/3 ulatuses asub Edelaraudtee Infrastruktuuri AS‑le kuuluv raudteeharu Liiva jaama tee nr 7 ja laadimisplatvorm. Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Krunte moodustatud ei ole. Suur osa planeeringualast on lagendik, mida kasutatakse saematerjali ladustamiseks. Planeeringuala naabrusse jääb Viljandi mnt 18b krunt, millel asub 4-korruseline büroohoone ning lähiümbruses asuvad 2-3-korruselised laohooned.

Planeeringuga moodustatakse 3 krunti - 2 transpordimaakrunti Viljandi mnt ja Kalmistu tee ühendustänava ehitamiseks ning raudteeharu teenindamiseks ja 1 sotsiaalmaakrunt haljasala teenindamiseks. Üldmaakrundile (park) istutatakse uus kõrghaljastus uue tee alla jäävate puude kompenseerimiseks. Planeeringualast põhja, lõuna ja ida suunas kasvab männimets. Olemasolevad puud säilitatakse maksimaalselt, kuid maa-ala edala osas jääb tee alla siiski suurem hulk puid. Kuigi kompensatsiooniks istutatakse uusi puid likvideeritava puistuga peaaegu sama suurele maa-alale planeeringuala kirdeosas, väheneb vähemalt ajutiselt piirkonna üldine haljasmass.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt jääb planeeritav maa-ala V-6 ehituspiirkonda. Viies ehituspiirkond on ette nähtud rohealadena. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 10 lõike 1 kohaselt on kruntide võimalikeks kasutusotstarveteks lubatud avalikud metsapargid, spordiehitised, puhkeehitised ja kalmistud. Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Viljandi maantee ja Kalmistu tee vahelise maa-ala detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja