Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sakala tn 7 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.04.2005 korraldus number 764
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. aprill 2005 nr 764-k

 

 

Sakala tn 7 osaline maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 19¹ lg 3, § 22¹ lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 563, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 26. septembri 1994 otsuse nr 3850, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise avalduse 29. augustist 1995 reg nr 1199, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise avalduse 29. augustist 1995 reg nr 1200, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 11. oktoobrist 1996 notariaalregistri nr 15281, õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 4. märtsist 1999 notariaalregistri nr 2245, maa nõudeõiguse loovutamise lepingu 15. veebruarist 2001 notariaaldokumendi notariaalregistri nr 1112/2001, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 10. jaanuarist 2003 notariaalakt notari ametitoimungute raamatus nr 126, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse osaline loovutamine 6. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 10702, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 27. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 5962/2003, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ja pandilepingu 27. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 5965/2003, ehitise mõttelise osa müügilepingu, maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ning kokkuleppe pandilepingu muutmise kohta 2. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 8280/2003 ja maa tagastamise toimiku nr 1678 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sakala tn 7;

1.2 pindala: 488 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4864 pindalaga 487,88 m2) 3/4 mõttelises osas järgmistele isikutele:

2.1 Ühisliisingu AS, registrikood 10281767, asukoht Tornimäe tn 2, Tallinn, 25179/57300 mõttelises osas;

2.2 Osaühing Künnap Kinnisvaraarendus, registrikood 10680958, asukoht Pärnu mnt 15, Tallinn 10141, 1173/14325 mõttelises osas;

2.3 Osaühing Tanaka, registrikood 10708898, asukoht Pärnu mnt 15, Tallinn 10141, 745/4775 mõttelises osas;

2.4 Kaupo Känd, isikukood 37009290387, elukoht Pärnu mnt 45A/6, Abja-Paluoja, Viljandimaa, 347/4775 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 3/4 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 09.03.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4864  maa tagastamise menetlus lõpetatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 150 (ükssada viiskümmend) krooni  Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Ühisliisingu AS, 87 (kaheksakümmend seitse) krooni ja 90 senti;

5.2 Osaühing Künnap Kinnisvaraarendus, 16 (kuusteist) krooni ja 40 senti;

5.3 Osaühing Tanaka, 31 (kolmkümmend üks) krooni ja 20 senti;

5.4 Kaupo Känd, 14 (neliteist) krooni ja 50 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.1 Punktis 2 nimetatud isikutel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7. Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutel;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär