Linnavara tasuta võõrandamine (Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti vara)

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsus number 116

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. aprill 2005 nr 116

 

 

 

 

Linnavara tasuta võõrandamine (Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti vara)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punkt 3, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 3.1, 7, 10.1, 14 ja 21.1 ning tulenevalt linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 punktist 3.2, 10. veebruari 2005 otsusest nr 32, Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingust päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta üle riigi omandisse ja Siseministeeriumi valitsemisele Tallinna linnale kuuluvad:

1.1 Linnu tee 75A asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 34246, katastritunnus 78401:701:7481, pindala 11254 m², sihtotstarve riigikaitsemaa (bilansilise maksumusega 2 184 281 krooni ja 36 senti);

1.2 Jaama tn 4/Kõver tn 4 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 150661, katastritunnus 78404:401:3321, pindalaga 2310 m², sihtotstarve riigikaitsemaa (bilansilise maksumusega 274 441 krooni ja 23 senti);

1.3 Ankru tn 12 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 34242, katastritunnus 78408:808:1450, pindalaga 2115 m², sihtotstarve riigikaitsemaa (bilansilise maksumusega 673 324 krooni ja 07 senti);

1.4 Osmussaare tn 2 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 160028, katastritunnus 78403:316:0180, pindalaga 6228 m², sihtotstarve riigikaitsemaa (bilansilise maksumusega 548 100 krooni);

1.5 Kloostrimetsa tee 22 asuv ehitis, Riikliku ehitisregistri kood 101030333, netopinnaga 1275 m² (bilansilise maksumusega 5 542 486 krooni ja 57 senti);

1.6 Paldiski mnt 47 asuvad ehitised (bilansilise maksumusega 228 519 krooni ja 46 senti):

1.6.1 tuletõrjedepoo, Riikliku ehitisregistri kood 101035935, netopinnaga 728,7 m²;

1.6.2 õppehoone (ka garaaž), Riikliku ehitisregistri kood 120247370, netopinnaga 469,1 m²;

1.6.3 õppetorn kuuriga, Riiliku ehitisregistri kood 120247376, netopinnaga 37,6 m²;

1.6.4 garaaž pinnaga 280,1 m²;

1.7 Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti:

1.7.1 põhivara vastavalt lisale 1;

1.7.2 bilansiväline kuluinventar ja kulumaterjal vastavalt lisale 2;

1.7.3 vormiriietus vastavalt lisale 3;

1.7.4 strateegiliste investeeringute vahenditest soetatud põhivara vastavalt lisale 4;

1.7.5 strateegiline munitsipaalvaru vastavalt lisale 5;

1.7.6 bilansis seisuga 31.12.2004 olevad nõuded vastavalt lisale 6;

1.7.7 bilansis seisuga 31.12.2004 olevad ettemaksed vastavalt lisale 7;

1.7.8 bilansis seisuga 31.12.2004 olevad kohustused ja bilansivälised kohustused vastavalt lisale 8.

2. Vara üleandmise kokkuleppe sõlmimise tingimusteks on:

2.1 Paldiski mnt 47 õppehoones (ka garaaž), Riikliku ehitisregistri kood 120247370, Tallinna Munitsipaalpolitsei kasutuses olevad äriruumid üldpinnaga 303,0 m² antakse vara üleandmise kokkuleppe sõlmimisest tasuta ja tähtajatult Tallinna Keskkonnaameti kasutusse;

2.2 punktis 1.7.5 nimetatud strateegilise munitsipaalvaru täiendamiseks ja uuendamiseks vajalike vahendite suuruses ja eraldamises lepitakse kokku linna ja riigi vahel eraldi igal aastal eelarve koostamise ajal.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks Siseministeeriumile, Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Maa-ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees