Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 716
Kehtetuks tunnistamine 30.11.2005
Redaktsiooni kehtivus 20.04.2005 - 30.11.2005

KEHTETU:

Tlv k 30.11.2005 nr 2289

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr  716-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimisameti põhimääruste kinnitamine“, 10. märtsi 2005  otsusega nr 53 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, 23. märtsi 2005 otsusega nr 60 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ ning Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu “Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktiga 2.1.9:

 

1. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseis järgmiselt:

Esimees:                       Jüri Ratas                     abilinnapea

Aseesimees                  Toivo Promm                abilinnapea

Liikmed                        Eno Saar                       Tallinna Transpordiameti juhataja

                                    Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                    Vahur Keldrimaa           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

                                    Ain Saarna                    Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor

                                    Mati Songisepp             Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

                                    Tõnu Tuppits                 Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja

                                    Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik

2. Kutsuda töögrupi töös osalema:

Aivar Toompere            Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar

Olev Volas                    Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna juhtivkonstaabel

Raik Saart                     Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitja

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 28. jaanuari 2004 korralduse nr 172-k lisa 1;

4.2 17. novembri 2004 korraldus nr 2356-k “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär