Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 716
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2005 - 30.11.2005

KEHTETU:

Tlv k 30.11.2005 nr 2289

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr  716-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimisameti põhimääruste kinnitamine“, 10. märtsi 2005  otsusega nr 53 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, 23. märtsi 2005 otsusega nr 60 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ ning Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu “Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktiga 2.1.9:

 

1. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseis järgmiselt:

Esimees:                       Jüri Ratas                     abilinnapea

Aseesimees                  Toivo Promm                abilinnapea

Liikmed                        Eno Saar                       Tallinna Transpordiameti juhataja

                                    Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                    Vahur Keldrimaa           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja

                                    Ain Saarna                    Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor

                                    Mati Songisepp             Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

                                    Tõnu Tuppits                 Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja

                                    Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik

2. Kutsuda töögrupi töös osalema:

Aivar Toompere            Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar

Olev Volas                    Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna juhtivkonstaabel

Raik Saart                     Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitja

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 28. jaanuari 2004 korralduse nr 172-k lisa 1;

4.2 17. novembri 2004 korraldus nr 2356-k “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär