Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 30.11.2000 nr 49
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aarde tn 6 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 682
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr 682-k

 

 

Aarde tn 6 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, lg 11, § 14 lg 5, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 lg 2 ja lg 4, § 19², § 221 lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 562, p 563, p 567, 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. septembri 1997 otsuse nr 9243, täiendava  pärimisõiguse tunnistuse 13. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri nr 2854, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingu 5. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri nr 3854, Rein Maimre 6. augusti 2004 avalduse ja maa tagastamise toimiku nr 13932 materjalid

 

 

1. Kinnitada Aarde tn 6 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 21.02.2005 akt nr 259.

2. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Aarde tn 6, endisel kinnistul nr 3879 nõudeõiguse osast suurema pindalaga 95,5 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 6208 (kuus tuhat kakssada kaheksa) krooni. Võlg tasuda punktis 4.1 nimetatud isikul erastamisväärtpaberites Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, viitenumber 11112.

3. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

3.1  asukoht:Aarde tn 6;

3.2  pindala: 583 m²;

3.3  sihtotstarve: elamumaa (E).

4. Tagastada punktis 3 nimetatud maa 3/4 mõttelises osas suurusega 437,25 m2, millest 95,5 m2 tagastatakse Rein Maimrele nõudeõiguse osast suuremas ulatuses, (endine kinnistu nr 3879, pindala 588 m2 ) järgmistele isikutele:

4.1 Rein Maimre, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas;

4.2 Oliver Maimre, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/4 mõttelises osas.

5. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 4 nimetatud isikutele 3/4 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 17.02.2005 väljavõttele.

6. Lugeda endise kinnistu nr 3879  maa tagastamise menetlus lõpetatuks.

7. Punktis 4.1 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

8. Punktis 4 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 150 (ükssada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401 alljärgnevalt:

8.1 Rein Maimre, 100 (ükssada) krooni;

8.2 Oliver Maimre, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Maa omanikel:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

9.3 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks Rein Maimrele, Oliver Maimrele ja Linda Tomsonile;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. aprilli 2005

  korraldusega nr  682-k

   AKT nr 259

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Aarde tn 6

             28

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. septembri 1997 otsusega nr 9243 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 588 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Lidia Maimre
ees- ja perekonnanimi

3/6
mõttelises osas

294 m2 (S)
pindala

3.2

Rein Maimre

ees- ja perekonnanimi

1/6
mõttelises osas

98 m2 (S)
pindala

4. Käesoleva akti punktis 3.1 näidatud vara võttis täiendava pärimisõiguse tunnistuse 13.05.2004 notari ametitoimingute raamatu registri nr 2854 alusel üle Heino Maimre, kes loovutas nimetatud nõudeõigusest 1/6 mõttelist osa Rein Maimrele maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingu 05.07.2004 notari ametitoimingute raamatu registri nr 3854 alusel. Rein Maimre on 06.08.2004 esitanud Tallinna Maa-ametile taotluse nõudeõiguse osast S= 196 m2 suurema pindalaga S4= 291,5 m2 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

5. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte on 12740 kr ja selle maa pindala S2= 196 m2

6. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 95,5 m2

7. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V= 6208 (kuus tuhat kakssada kaheksa) krooni