Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 määrus number 42
jõustumine 25.04.2005

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    20. aprill 2005 nr 42

 

 

 

 

 

Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lõigete 1 ja 2, § 7 ning Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Botaanikaaia põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.1 Asutust juhib direktor, kelle kinnitab 5 aastaks Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu linnapea. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab kõrgemalseisva organi juht.“;

2) põhimäärust täiendatakse punktiga 4.1.1 järgmises sõnastuses:

“4.1.1 Direktor valitakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.“;

3) punktides 4.2, 4.3.2 ja 4.3.2.1 asendatakse sõna “peadirektor“ sõnaga “direktor“;

4) punkti 4.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.3.1 Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb 9 liikmest.“;

5) punkti 4.3.3 täiendatakse alapunktiga 4.3.3.5 järgmises sõnastuses:

“4.3.3.5 viib läbi asutuse direktori valimise avaliku konkursi.“;

6) punktis 4.3.4.4 asendatakse sõna “kuus“ sõnaga “seitse“;

7) punktis 5.2 asendatakse sõnad “Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri osakond“ sõnadega “Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistus“.

§ 2.  Määrus jõustub 25. aprillil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär