Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 19.06.2002 nr 70
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 määrus number 42
Jõustumine:25.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    20. aprill 2005 nr 42

 

 

 

 

 

Tallinna Botaanikaaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lõigete 1 ja 2, § 7 ning Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Botaanikaaia põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.1 Asutust juhib direktor, kelle kinnitab 5 aastaks Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu linnapea. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab kõrgemalseisva organi juht.“;

2) põhimäärust täiendatakse punktiga 4.1.1 järgmises sõnastuses:

“4.1.1 Direktor valitakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.“;

3) punktides 4.2, 4.3.2 ja 4.3.2.1 asendatakse sõna “peadirektor“ sõnaga “direktor“;

4) punkti 4.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.3.1 Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb 9 liikmest.“;

5) punkti 4.3.3 täiendatakse alapunktiga 4.3.3.5 järgmises sõnastuses:

“4.3.3.5 viib läbi asutuse direktori valimise avaliku konkursi.“;

6) punktis 4.3.4.4 asendatakse sõna “kuus“ sõnaga “seitse“;

7) punktis 5.2 asendatakse sõnad “Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri osakond“ sõnadega “Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistus“.

§ 2.  Määrus jõustub 25. aprillil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär