Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigihanke (viitenumber 004367) raamlepingu täiendava kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Eno Saarele
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 korraldus number 665
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. aprill 2005 nr 665-k

 

 

Riigihanke (viitenumber 004367) raamlepingu täiendava kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Eno Saarele

 

 

 

Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3, Liiklusseaduse § 501 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 otsuse nr 176, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine“ punkti 10.1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 61 kinnitatud Tallinna linna 2005. aasta eelarvega ja Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2840-k ning tulenevalt 26. veebruaril 2003 Tallinna linna ja AS Falck Eesti vahel sõlmitud riigihankega viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ raamlepingu punktist 3.3:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja AS Falck Eesti vahel 26. veebruaril 2003 sõlmitud riigihanke viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus“ raamlepingu täiendav kokkulepe nr 8 parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse ostmise kohta 2005. aastal 1. maist – 31. detsembrini.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar´t linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar´ele ja AS-ile Falck Eesti.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2005

korraldusele nr 665-k      

 

LISA nr 8

26.02.2003 sõlmitud riigihanke viitenumbriga 004367 Tallinna Ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse raamlepingule

 

 

 

TÄIENDAV KOKKULEPE NR 8

RIIGIHANKE RAAMLEPINGULE

 

 

Tallinnas                                                                                                         30. aprillil 2005. a

 

Riigihanke nimetus: Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus.

Viitenumber: 004367

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …aprilli 2005 korralduse nr …-k alusel Tallinna Transpordiameti juhataja Eno Saar 

ja

riigihanke edukas pakkuja AS Falck Eesti, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Allan Elerand (edaspidi nimetatud "Täitja"),

keda nimetatakse edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

sõlmisid riigihanke raamlepingu täiendava kokkuleppe (edaspidi nimetatud kokkulepe) alljärgnevas:

 

I ÜLDSÄTTED

1.1   Käesolev kokkulepe on sõlmitud Poolte vahel vastavalt 26.veebruaril 2003 sõlmitud Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse riigihanke raamlepingus sätestatud tingimustele.

1.2   Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusest nr 43, millega korraldati ümber Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Tallinna Kommunaalameti tegevus, täidab alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Transpordiamet (edaspidi TA) hankelepingus nimetatud Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Tallinna Kommunaalameti ülesandeid.

 

II OBJEKT

Kokkuleppe objekt on 2005. aasta 1. maist – 31. detsembrini parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse mahu, arvelduste korra ning teenuse osutamise tingimuste täpsustamine.

 

III Teenuse maht ja arveldused

3.1 Täitja organiseerib 2005. aastal 1. maist – 31. detsembrini Tallinnas parkimistasu tasumise kontrolli.

3.2 Täitja kohustub korraldama parkimistasu kontrolöride töögraafiku ja sellest kinnipidamise selliselt, et on tagatud efektiivne kontroll ja parkimistasu laekumine, rakendades selleks tööle 12 täistööajaga töötajat.  

3.3 Tööefektiivsuse näitajad fikseeritakse igakuistel juhtgrupi koosolekutel.

3.4 Parkimistasu tasumise kontrollteenuse eest kohustub TA Täitjale 2005. aasta 1. maist – 31. detsembrini kokku tasuma 2 000 000 (kaks miljonit) krooni, mis sisaldab käibemaksu 305 088 (kolmsada viis tuhat kaheksakümmend kaheksa) krooni. TA kohustub Täitjale alates 2005. maist kuni 31. detsembrini teenustasu maksma igakuiselt summas 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni, mis sisaldab käibemaksu 38 136 (kolmkümmend kaheksa tuhat ükssada kolmkümmend kuus) krooni.

3.5 Täitja esitab TA-le kokkuleppe alusel osutatud teenuse eest tasumiseks arve hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks koos kuuaruandega. Nimetatud arve kuulub TA poolt tasumisele 15 kalendripäeva jooksul.

3.6 TA poolt Täitja arve põhjendamatu mittetähtaegse tasumise puhul tasub TA Täitjale viimase nõudmisel viivist 0,01 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.7 TA-l on õigus kontrollida Täitja kõiki raamatupidamise dokumente, mis on seotud käesoleva kokkuleppe täitmisega.

 

 

IV TÄITJA KOHUSTUSED PARKIMISE kontrollteenuse teostamisel

4.1 Täitja:

4.1.1 teostab parkimisjärelevalvet Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud tasulisel parkimisalal;

4.1.2 tuvastab parkimistasu maksmata jätmise, tasutud parkimisaja ületamise või muu tasu maksmise kohustuse rikkumise ja määrab viivistasu;

4.1.3  osaleb viivistasu määramise otsusele esitatud vaiete lahendamise komisjoni töös;

4.1.4  peab arvestust määratud viivistasude otsuste kohta, kontrollib viivistasude laekumist ja valmistab ette materjalid õigeaegselt tasumata viivistasude sissenõudmiseks parkimistasu maksuhalduri vahendusel täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras;

4.1.5 kannab Täitjale laekunud parkimistasu maksmatajätmisel sõidukijuhtidele määratud viivistasud regulaarselt üks kord nädalas neljapäeviti TA arvelduskontole märkides selgituseks “Viivistasu“ ja ajaperioodi, millal viivistasu on laekunud. Viivistasu TA-le ülekandmisega viivitamise korral on Täitja kohustatud tasuma viivist 0,01 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest;

4.1.6 esitab iga kuu 5-nda kuupäeva kella 12.00-ks TA-le elektrooniliselt aruande eelmisel kuul määratud viivistasude kohta.

4.2 TA-le vaide esitamisel viivistasu otsuse peale, esitab Täitja TA nõudmisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui seitsme tööpäeva jooksul, järgmised dokumendid:

4.2.1 viivistasu määramise otsuse koopia; 

4.2.2 Täitja põhjendatud seisukoht viivistasu otsuse peale esitatud vaide lahendamise kohta.

4.3 Kokkuleppe jõustumisest alates esindab Täitja Tallinna linna kõigis kokkuleppe või riigihanke raamlepingu alusel teostatavate ülesannete või toimingutega seotud kohtuvaidlustes omal kulul.

4.4 Kokkuleppe või riigihanke raamlepingu süülise rikkumise tõttu tekkinud kahjud kannab Täitja.

 

VII KOKKULEPPE TÄHTAEG

Kokkulepe jõustub 1. mail 2005 ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni vastavalt riigihanke raamlepingu ja käesoleva täiendava kokkuleppe tingimustele.

 

VIII LÕPPSÄTTED

Käesolev täiendav kokkulepe on vormistatud kahes (2) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

 

_____________________________                          ______________________________

Eno Saar                                                                      Allan Elerand

Tallinna Transpordiameti juhataja                                  AS Falck Eesti juhatuse liige                   

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär