Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.04.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 määrus number 36
Jõustumine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   13. aprill 2005 nr 36

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 ja 3, § 68 lg 2 ja 3 alusel ja kooskõlas Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 32 punktiga 3 ja § 40 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2005 otsusega nr 60 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2005 otsuse nr 53 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktiga 3, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ punktiga 3, Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määruse nr 3 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ punktiga 2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määruse nr 3 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu järgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo ja Liisa-Ly Pakosta;

2) kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas;

3) kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Keskkonnaameti munitsipaalpolitsei direktor Tiit Kivikas;

4) asendada punktis 1 komisjoni aseesimehe Raik Saart´i ametinimetus Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktor ametinimetusega Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitja.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määruse nr 8 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine punktiga 2 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Peep Aaviksoo, Vladimir Maslov, Tatjana Muravjova, Ülle Rajasalu ja Kaupo Reede;

2) kinnitada komisjoni aseesimeheks Tallinna abilinnapea Jüri Ratas;

3) kinnitada komisjoni liikmeteks abilinnapead Aivar Reivik, Kaia Jäppinen, Toivo Promm ja Toomas Vitsut.

§ 3.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2001 määruse nr 55 “Tallinna majutusettevõtete tunnustamise korraldamine“ punkti 3 järgmiselt:

1) asendada komisjoni liikme Malle Mitt´i ametinimetus Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tuleohutuse järelevalve teenistuse järelevalve grupi juhtivinspektor ametinimetusega Harjumaa Päästeteenistuse  tuleohutuse järelevalve osakonna juhtivinspektor.

§ 4.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punkti 5.8 ning sõnastada järgmiselt:

“5.8 Komisjoni tehnilist teenindamist teostab Tallinna Linnakantselei.“.

§ 5.  Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 määrus nr 77 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2003 määrus nr 57 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

3) Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2003 määrus nr 37 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

4) Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2003 määrus nr 16 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

5) Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002 määrus nr 44 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

6) Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrus nr 25 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“;

7) Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 1999 määrus nr 30 Õppelaenu tagasimaksmise eeskirja punkt 1;

8) Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2002 määrus nr 127 “Õppelaenu tagasimaksmise eeskirja muutmine“;

9) Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 1993 määrus nr 329 “Tallinna Kiirabi reorganiseerimine“;

10) Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 1993 määrus nr 15 “Energeetikaameti moodustamine“;

11) Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 1992 määrus nr 254 “Tallinna Energeetikaameti moodustamine“;

12) Tallinna Linnavalitsuse 2. oktoobri 1992 määrus nr 191 “Eesti Vabariigi Kodanikukaitseseaduse rakendamise meetmed Tallinna linnas“; 

13) Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 1991 määrus nr 164 “Tuletõrjejärelevalve korraldamise korra kinnitamine“;

14) Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 1991 määrus nr 52 “Abinõud Eesti Vabariigi 3.märtsi 1991.a. referendumi edukaks läbiviimiseks Tallinnas“;

15) Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 1990 määrus nr 261 “Kodanikekaitse süsteemi väljakujundamine Tallinnas“;

16) Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 1990 määrus nr 182 “Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti moodustamine“;

17) Tallinna Linnavalitsuse 13. juuli 1990 määrus nr 127 “Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti moodustamine“.

§ 6.  Määrus jõustub 18. aprillil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär