Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 määrus number 38
jõustumine 18.04.2005
Kehtetuks tunnistamine 12.09.2011
Redaktsiooni kehtivus 18.04.2005 - 12.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.09.2011 nr 107, jõustumine 12.09.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   13. aprill 2005 nr 38

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse  Keskkonnajärelevalve seaduse  § 11 ja 13 lõigete 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 määrusega nr 32 kehtestatud Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ning valmistamise, väljaandmise ja äravõtmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 2, 6, 7, 8 ja  9 asendatakse sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet” sõnaga “keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) punktides 6, 16 ja 17 asendatakse sõnad “linnavalitsuse ameti” sõnaga “keskkonnaameti”;

3) punkti 7 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7. Linnaosa valitsuse ametnikule väljastatakse tõend linnaosa vanema kirjaliku taotluse alusel.”;

4) punktis 8 asendatakse sõna “keskkonnateenistuse” sõnadega “keskkonnakaitse teenistus”;

5) punktis 14 jäetakse välja sõnad “transpordi- ja keskkonnaametile”;

6) punkti 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15. Teenistusest lahkumisel või asumisel järelevalvekohustuseta ametikohale tagastab linnaosa valitsuse ametnik ametitõendi linnaosa valitsuse personalitöötajale, kes tagastab need keskkonnaametile.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 määrus nr 64 “Tallinna jäätmehoolduse koordineerimise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 18. aprillil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär