Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 määrus number 38
Jõustumine:18.04.2005
Kehtetuks tunnistamine:12.09.2011
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2005 - 12.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.09.2011 nr 107, jõustumine 12.09.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   13. aprill 2005 nr 38

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse  Keskkonnajärelevalve seaduse  § 11 ja 13 lõigete 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 määrusega nr 32 kehtestatud Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ning valmistamise, väljaandmise ja äravõtmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 2, 6, 7, 8 ja  9 asendatakse sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet” sõnaga “keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) punktides 6, 16 ja 17 asendatakse sõnad “linnavalitsuse ameti” sõnaga “keskkonnaameti”;

3) punkti 7 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7. Linnaosa valitsuse ametnikule väljastatakse tõend linnaosa vanema kirjaliku taotluse alusel.”;

4) punktis 8 asendatakse sõna “keskkonnateenistuse” sõnadega “keskkonnakaitse teenistus”;

5) punktis 14 jäetakse välja sõnad “transpordi- ja keskkonnaametile”;

6) punkti 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15. Teenistusest lahkumisel või asumisel järelevalvekohustuseta ametikohale tagastab linnaosa valitsuse ametnik ametitõendi linnaosa valitsuse personalitöötajale, kes tagastab need keskkonnaametile.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 määrus nr 64 “Tallinna jäätmehoolduse koordineerimise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 18. aprillil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär