Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Idakaare tn 15 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2005 korraldus number 601
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. aprill 2005 nr 601-k

 

 

Idakaare tn 15 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 16. oktoobrist 1995 nr 6288 ja 30. märtsist 1998 nr 9877, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 03. juunist 1999 notariaalregistri nr 6537, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 15. juunist 1999 notariaalregistri nr 6033,  nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. augustist 1999 notariaalregistri nr 10310, pärimisõiguse tunnistuse 08. novembrist 2004 notari ametitoimingute registri nr 7906, ehitise mõttelise osa kinkelepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 15. novembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 8083, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 17. jaanuarist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 410, seadusejärgse pärimisõiguse tunnistuse 09. veebruarist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 1189  ja maa tagastamise toimiku nr 2770 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Idakaare tn 15;

1.2 pindala: 995 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2737 pindalaga 967 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Natalia Neeme, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 5/108 mõttelises osas;

2.2 Juhan Neeme, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 102/108 mõttelises osas;

2.3 Liina Neeme, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/108 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 25.02.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2737 maa tagastatuks.

5.  Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt oma kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma  õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Natalia Neeme, 9 (üheksa) krooni;

5.2 Juhan Neeme, 126 (ükssada kakskümmend kuus) krooni;

5.3 Liina Neeme, 2 (kaks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär